0%

دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران ، در ادامه دوره آموزش حقوق مهندسی با ( تدریس موضوعی شامل شش فصل ) بارویکردی متفاوت ارایه می شود ، بدین صورت که کلیه مطالب در چهار سفر و در چهار مرحله مورد کنکاش قرار گرفته و هر سفر نسبت به سفر قبلی باژرفای عمیق تری مورد بررسی قرار گرفته و جزییات بیستری به مخاطب منتقل میشود . این دوره در قالب 157 جلسه و بیش از 200 ساعت فایل صوتی به همراه مستندات تصویری و ویدیویی ، توسط پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران ، جناب آقای مهندس کامیارمیررضوی تدریس شده و سفر چهارم از جلسه 157 به بعد بزودی آغاز خواهد شد.

جهت مشاهده دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران روی لینک زیر کلیک کنید👇.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

جلسه اول ۱

جلسه دوم ۲

جلسه سوم ۳

جلسه چهارم ۴

جلسه پنجم 5

جلسه ششم ۶

جلسه هفتم ۷

جلسه هشتم ۸

جلسه نهم ۹

جلسه دهم ۱۰

جلسه یازدهم ۱۱

جلسه دوازدهم 12

جلسه سیزدهم ۱۳

جلسه چهاردهم ۱۴

جلسه پانزدهم ۱۵

جلسه شانزدهم ۱۶

جلسه هفده ۱۷

جلسه هجدهم ۱۸

جلسه نوزدهم ۱۹

جلسه بیستم ۲۰

جلسه بیست و یکم ۲۱

جلسه بیست و سوم(شروع سفر دوم) ۲۳

جلسه بیست وچهارم ۲۴

جلسه بیست و پنجم ۲۵

جلسه بیست وششم ۲۶

جلسه بیست و هفتم۲۷

جلسه بیست و هشتم۲۸

جلسه بیست و نهم۲۹

جلسه سی ۳۰

جلسه سی و یکم۳۱

جلسه سی و دوم۳۲

جلسه سی و سوم۳۳

جلسه سی و چهارم۳۴

جلسه سی وپنجم۳۵

جلسه سی و ششم(پایان سفر دوم )۳۶

(پایان سفر دوم )

جلسه سی و هفتم37 پرسش و پاسخ قبل از شروع سفر سوم

جلسه سی وهشتم 38 پرسش و پاسخ قبل از شروع سفر سوم

جلسه سی و نه (آغار سفر سوم)۳۹

جلسه چهل۴۰

جلسه چهل و یک۴۱

جلسه چهل و دو۴۲

جلسه چهل و سه۴۳

جلسه چهل و چهار۴۴سال ۹۵آغازسال۲۰۱۷

جلسه چهل و پنج۴۵

جلسه چهل و شش۴۶

جلسه چهل و هفت۴۷

جلسه چهل و هشت۴۸

جلسه چهل و نه۴۹

جلسه پنجاه ۵۰

جلسه پنجاه و یک ۵۱

جلسه پنجاه و دو ۵۲

جلسه پنجاه و چهار ۵۴

جلسه پنجاه و پنج ۵۵

جلسه پنجاه و شش ۵۶

جلسه پنجاه و هفت ۵۷

جلسه پنجاه و هشت ۵۸

جلسه پنجاه و نه ۵۹

جلسه شصت ۶۰

جلسه شصت و یک ۶۱

جلسه شصت و دو ۶۲

جلسه شصت و سه ۶۳

جلسه شصت و چهار ۶۴

جلسه شصت و پنج ۶۵

جلسه شصت وشش ۶۶سال ۹۶

جلسه شصت و هفت ۶۷

جلسه شصت و هشت ۶۸

جلسه شصت و نه ۶۹

جلسه هفتاد ۷۰

جلسه هفتادویک ۷۱

جلسه هفتاد و دو ۷۲

جلسه هفتادوسه۷۳

جلسه هفتادوچهار۷۴

جلسه هفتادوپنج۷۵

جلسه هفتادوشش ۷۶

جلسه هفتادوهفت۷۷

جلسه هفتادوهشت۷۸

جلسه هفتادونه۷۹

جلسه هشتاد۸۰

جلسه هشتادویک۸۱

جلسه هشتادودو۸۲

جلسه هشتادوسه۸۳

جلسه هشتادوچهار۸۴

جلسه هشتادوپنج ۸۵

جلسه هشتادوشش ۸۶

جلسه هشتادوهفت ۸۷

جلسه هشتادوهشت ۸۸

جلسه هشتادونه۸۹

جلسه نود۹۰

جلسه نودویک۹۱

جلسه نود و دو 92

جلسه نود و سه 93

جلسه نودو چهار۹۴

جلسه نود و پنج ۹۵

جلسه نودوشش۹۶

جلسه نود و هفت ۹۷

جلسه نود و هشت 98

جلسه نود و نه 99

جلسه صد 100

جلسه صدویک 101

جلسه صدودو 102

جلسه صدوسه ۱۰۳

جلسه صدوچهار 104

جلسه صدوپنج 105

جلسه صدوشش 106

جلسه صدوهفت107

جلسه صدوهشت 108

جلسه صدونه 109

جلسه صدوده 110 سال 96

جلسه صدویازده111

جلسه صدودوازده 112

جلسه صدوسیزده 113

جلسه صدوچهارده ۱۱4

جلسه صدوپانزده ۱۱5

جلسه صدوشانزده ۱۱6

جلسه صدوهفده۱۱7

جلسه صدوهجده ۱۱8

جلسه صدونوزده ۱۱9

جلسه صدوبیست120

جلسه صدوبیست و یک 121

جلسه صدوبیست و دو 122

جلسه صدوبیست و سه 123

جلسه صدوبیست و چهار 124

جلسه صدوبیست و پنج 125

جلسه صدوبیست و شش 126

جلسه صدوبیست و هفت 127

جلسه صدوبیست و هشت 128

نحوه ارائه مباحث زلزله توسط ناظرین برای مالکین و پیمانکاران بمنظور تسلط روانی بر آنها

جلسه صدوبیست و نه 129

جلسه صد و سی 130

جلسه صد و سی 131

جلسه صد و سی و دو 132

جلسه صد و سی و سه 133

جلسه صد و سی و چهار 134

 

جلسه صد و سی و پنج 135

 

جلسه صد و سی و شش 136

 

جلسه صد و سی و هفت 137

 

جلسه صد و سی و هشت 138

 

جلسه صد و سی و نه 139

 

جلسه صد و چهل 140

 

جلسه صد و چهل و یک 141

 

جلسه صد و چهل و دو 142

 

جلسه صد و چهل و سه 143

 

جلسه صد و چهل و چهار 144

 

جلسه صد و چهل و پنج 145

 

جلسه صد و چهل و شش 146

 

جلسه صد و چهل و هفت 147

 

جلسه صد و چهل و هشت 148

 

جلسه صد و چهل و نه 149

 

جلسه صد و پنجاه 150

 

جلسه صد و پنجاه و یک 151

 

جلسه صد و پنجاه و دو 152

 

جلسه صد و پنجاه و سه 153

 

جلسه صد و پنجاه و چهار 154

 

جلسه صد و پنجاه و پنج 155

جلسه صد و پنجاه و شش 156

 

جلسه صد و پنجاه و هفت 157