آشنایی و پیشگیری از تبعات مسوولیتهای مهندسی و صیانت از حقوق مهندسین و مالکین – استان گلستان

همایش آموزشی و توجیهی
آشنایی و پیشگیری از تبعات مسوولیتهای مهندسی و صیانت از حقوق مهندسین و مالکین
21 شهریور 96 سه شنبه