همایش حقوق مهندسی – شهریار

همایش حقوق مهندسی با محوریت گزارش نویسی

سه شنبه 25 مهر از ساعت 16-20

شهریار سالن اجتماعات جامعه طراحان